Kom In

Contact

Probeer een gratis proefles

Connect

Neem contact met mij op via de gegevens die je hier kan vinden. Uiteraard kun je Drive Fitness ook volgen op alle social media. Hier posten we regelmatig berichten over onze trainingen op locatie! Zo krijg je een goed beeld van de mogelijkheden, de sportiviteit en vooral ook de fun die hierbij komt kijken.

Contact

06 − 34 34 30 94

Info@drivefitness.nl

www.drivefitness.nl

De eerste mobiele sportschool van Nederland met vaste plaatsen en tijden in o.a. Tilburg, Waalwijk en Drunen.

Stuur een bericht

Algemene Voorwaarden

Als je lid wordt van Drive Fitness gelden onze algemene voorwaarden. Je vindt ze hier.

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, direct en open. Lekker kort en duidelijk, zonder moeilijke woorden.

1. Drive Fitness

DRIVE FITNESS: de partij waarmee u een Overeenkomst sluit betreffende (sport)activiteiten.

Deelnemer(s): U als natuurlijk(e) perso(o)n(en) die niet handel(t)(en) in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot (sport)activiteiten.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen DRIVE FITNESS en de Cliënt/deelnemer ter zake van de ‘(sport)activiteit’.

(Sport)activiteiten: de sportlessen (Bootcamp, fitness, etc. etc.) die u kunt volgen bij DRIVE FITNESS.
Lesgeld: Het door u verschuldigde bedrag, te betalen aan DRIVE FITNESS. Het lesgeld betaalt u voor de abonnementen. Deze abonnementen geeft u het recht om deel te nemen aan de (sport)activiteiten die DRIVE FITNESS geeft.

Abonnementen: De volgende abonnementen gelden bij Drive Fitness:

 

  • Onbeperkt abonnement voor 6 maanden, daarna maandelijks opzegbaar.
  • 2x per week sporten op één locatie maandelijks opzegbaar
2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u als deelnemer/Cliënt zich bij DRIVE FITNESS heeft ingeschreven voor het volgen van een groepsles, personal training, bootcamp, Fitness of enig andersoortige (sportieve) activiteit(en), hierna te noemen: ‘activiteit(en)’. Op iedere activiteit, dus ook indien er geen Overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles van DRIVE FITNESS) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.

3. AANMELDING, INSCHRIJVING EN OPZEGGING

3.1 Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de Deelnemer zo spoedig mogelijk een digitale bevestiging. Bij inschrijving is met onmiddellijke ingang lesgeld verschuldigd.

3.2 Indien zich meer deelnemers hebben aangemeld dan door DRIVE FITNESS geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen deelnemers en DRIVE FITNESS niet direct een overeenkomst tot stand. Er zal in dat geval contact worden opgenomen met deze deelnemer. De deelnemer(s) die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven.

Indien deze deelnemer zich voor de eerstvolgende, soortgelijke activiteit opnieuw aanmeldt, zal deze deelnemer bij voorrang geplaatst worden.

3.3 Indien zich naar het oordeel van DRIVE FITNESS onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven voor een activiteit, dan is DRIVE FITNESS bevoegd om de betreffende activiteit te annuleren, ook indien de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging door de deelnemer mocht zijn ontvangen.

3.4 De overeenkomst gesloten met DRIVE FITNESS is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt

3.6 Bij opzegging vóór de 25e van de maand, geldt diezelfde maand als opzegmaand. Bij opzegging na de 25e van de maand, geldt de maand erna als opzegmaand.

3.7 Opzeggen lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden door een ingevuld en ondertekend exemplaar van ons opzegformulier in te leveren bij je trainer.

4. BETALINGEN EN LESGELD

4.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-TARIEVEN.

4.2 DRIVE FITNESS is bevoegd om het lesgeld te verhogen. De door u gekochte abonnement die u tegen een andere prijs hebt ingekocht veranderen daardoor niet.

4.3 Indien de deelnemers niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een incasso gestorneerd wordt, zullen de kosten ad € 10,00 die DRIVE FITNESS in verband daarmee moet maken, voor rekening zijn van de deelnemer.

4.4 Indien op de vervaldatum de verschuldigde vergoeding door toedoen van deelnemer niet kan worden geïncasseerd of niet aan Dienstverlener is voldaan, is deelnemer vanaf dat tijdstip in verzuim.

4.5 Vanaf de vervaldatum is deelnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

4.6 Vanaf de vervaldatum is deelnemer de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5. TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE ACTIVITEIT

5.1 Door DRIVE FITNESS zal via de website bekend maken wanneer de activiteit start en op welk(e) tijdstip(pen) de activiteit gegeven zal worden. Als deelnemer wordt u geacht in te schrijven voor de activiteit die u gaat volgen. Het volgen van een activiteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan waarvoor u bent ingeschreven is derhalve toegestaan.

5.2 Indien DRIVE FITNESS voor en/of na aanvang van de activiteit door enigerlei oorzaak niet in staat zijn om de activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 5.1 bedoelde plaats(en) en/of tijdstip(pen), is DRIVE FITNESS bevoegd om te bepalen dat de activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op (een) andere plaats(en) en/of tijdstip(pen). Indien de activiteit gedurende langer dan 3 maanden niet uitgevoerd kan worden kunnen partijen de overeenkomst laten ontbinden. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken als dit door DRIVE FITNESS schriftelijk is vermeld. Restitutie van het lesgeld vanaf het moment dat de activiteit niet meer uitgevoerd kon worden is dan mogelijk, zonder dat DRIVE FITNESS gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of boete.

6. HANDELSWIJZE BIJ VERHINDERING

6.1 Indien de activiteit geheel of gedeeltelijk per keer, danwel voor meerdere keren, niet door de deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering, kunnen de activiteiten (of het desbetreffende gedeelte daarvan) niet worden ingehaald en wordt op het overeengekomen lesgeld geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien hier door DRIVE FITNESS anders wordt beslist. Een en ander zal in redelijkheid geschieden.

6.2 deelnemer dient te allen tijde minimaal 24 uur van tevoren verhindering van deelname aan een activiteit te melden bij DRIVE FITNESS. Dit kunt u doen door u af te melden voor de activiteit via de website. Indien dit korter dan 24 uur van tevoren geschied verliest deelnemer alle recht op inhalen van de verhinderde activiteit.

Lesgeld wordt dan niet gerestitueerd.

6.3 Indien sprake is van een op grond van artikel 5.2 verschoven activiteit of onderdeel daarvan en de deelnemer op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, is DRIVE FITNESS verplicht om de deelnemer een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste activiteit of onderdelen daarvan op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar keuze van DRIVE FITNESS.

Indien de Deelnemer zich op verhindering beroept zal DRIVE FITNESS mogen verlangen dat de deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

6.4 DRIVE FITNESS behoudt het recht om deelname aan een activiteit te weigeren, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijke annuleringen de termijn in de overeenkomst overschrijdt. Hierbij is DRIVE FITNESS nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) Restitutie van het betaalde lesgeld vindt in dit geval nimmer plaats tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van DRIVE FITNESS ligt.

7. MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE AAN DRIVE FITNESS

7.1 Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (Sport)activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten.

7.2 Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek) alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een activiteit aan DRIVE FITNESS mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door DRIVE FITNESS. DRIVE FITNESS zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

7.3 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de activiteit onverwijld te melden aan DRIVE FITNESS, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.

7.4 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door deelnemer.

7.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst (indien u een abonnement heeft) tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij DRIVE FITNESS. Definitief stopzetten is alleen mogelijk bij zeer ernstige redenen en moet in overleg gebeuren. Let wel OP, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. maar niet uitsluitend: breuken, spierscheuringen, negatief advies van huisarts/specialist e.d. zodat u niet aan activiteiten mee kunt doen. Bij onder andere maar niet uitsluitend normale vermoeidheid, reguliere spierpijn e.d. is dat niet mogelijk. In het geval van een halfjaarlidmaatschap is definitief stopzetten niet mogelijk.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 DRIVE FITNESS kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen lichamelijk letsel en/of beschadiging.

8.2 DRIVE FITNESS is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

8.3 DRIVE FITNESS is niet aansprakelijk op het moment dat de deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, danwel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door DRIVE FITNESS, of instructeurs in dienst van DRIVE FITNESS, gegeven instructies.

8.4 DRIVE FITNESS is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DRIVE FITNESS. Indien DRIVE FITNESS aansprakelijk is uit welken hoofde ook, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van DRIVE FITNESS genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.

8.5 Deelnemer is jegens DRIVE FITNESS aansprakelijk wanneer DRIVE FITNESS op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk, door DRIVE FITNESS – of instructeurs in dienst van DRIVE FITNESS – gegeven instructies door deze deelnemer. Deelnemer dient DRIVE FITNESS te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

8.6 Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een activiteit kunnen ontstaan. DRIVE FITNESS is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding/ toestellen/ apparatuur die de deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een activiteit.

8.7 Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende: Indien deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt, en hierdoor schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat deze schade etc. etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door Deelname aan een activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10) jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is DRIVE FITNESS niet schadeplichtig jegens deelnemer. De gedachte hierachter is dat een dergelijke schade onafwendbaar zou zijn opgetreden in het dagelijks leven, en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op DRIVE FITNESS, aangezien door deelname aan een activiteit bij DRIVE FITNESS slechts (versneld) het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij deelnemer, al dan niet door eigen toedoen, aanwezig was. Deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk!

9. GEDRAGSREGELS EN HYGIËNE

9.1 De deelnemer zal steeds tenminste 10 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van DRIVE FITNESS opvolgen.

9.2 De deelnemer zal zich houden aan de zonodig door DRIVE FITNESS te geven kledingvoorschriften. De deelnemer zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen.

9.3 De deelnemer zal de andere deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop DRIVE FITNESS de situatie zal beoordelen.

9.4 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook van de deelnemer voor, tijdens of na de activiteit, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) activiteit(en), zonder dat deelnemer, in geval van uitsluiting, recht heeft op enige vorm van restitutie.

9.5 Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door DRIVE FITNESS, of een natuurlijk persoon werkend in opdracht/voor DRIVE FITNESS. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt uitsluiting van een deelnemer van (toekomstige) activiteit(en) gegeven door DRIVE FITNESS.

10. Feestdagen/vakanties

Rondom de feestdagen gelden er andere openingstijden

Drive Fitness zal dit op de site dan wel via e-mail tijdig toelichten.