Voor jou onze

Privacyverklaring

Bij vragen horen we het graag.

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Drive Fitness, ingeschreven in de handelsregistratie bij de kamer van koophandel onder nummer 69917669 gevestigd aan Professor Zeemanweg 4 5144 NN Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.drivefitness.nl
Professor Zeemanweg 4 5144 NN Waalwijk
+31634343094
Richard Kajokole is de Functionaris Gegevensbescherming van Drive Fitness Hij is te bereiken via info@drivefitness.nl

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je een Drive Fitness abonnement hebt, een Drive Fitness abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Drive Fitness willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat Drive Fitness uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, welke grondslagen er voor verwerken zijn, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Drive Fitness.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Drive Fitness verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij Drive Fitness

Persoonsgegevens die wij verwerken

Drive Fitness verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING?

Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is. De volgende grondslagen zijn er:

 • Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst die je met Drive Fitness bent aangegaan;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting van drive Fitness;
 • Ter bescherming van vitale belangen van jou;
 • Ter vervulling van een taak van het algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
 • En voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Drive Fitness.
MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Dienstverlening

Drive Fitness verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschap waardoor je toegang tot de trainingslocaties van Drive Fitness krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

Andere doelen

Als Drive Fitness persoonsgegevens wilt gebruiken voor een ander doel dan reeds is beschreven, zal zij hiervoor toestemming aan je vragen.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Drive Fitness hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

MAAKT DRIVE FITNESS BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Drive Fitness maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van incasso, ledenadministratie, klantenservice en marketing, telefonische contacten en bankverkeer.

VERSTREKT DRIVE FITNESS GEGEVENS AAN DERDEN?

Drive Fitness verstrekt of verkoopt geen gegevens aan derden. Drive Fitness kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Drive Fitness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@drivefitness.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Drive Fitness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Drive Fitness kun je contact opnemen met Drive Fitness via; info@drivefitness.nl

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24-06-2019